Kärnfrågor 2018-2022 | Sverigedemokraterna i Båstad

Kärnfrågor 2018-2022

Här nedan presenteras våra kärnfrågor för mandatperioden 2018-2022.

Skola och utbildning

Vi vill främja bygdeskolorna genom att forma skolpengen på ett sätt så det tillser de behov som våra bygdeskolor har. Därutöver är vi beredda att stödja alla förslag som skulle rädda våra bygdeskolor. Vi anser att bygdeskolorna är en del av vårt kulturarv och vi är beredda att försvara mindre skolor mot de politiker som vill stänga ner dem. Det är inte skolans storlek som är viktig utan det är kvalitén.

Sverigedemokraterna Båstads förslag:

-Forma skolpengen på ett sätt så det främjar bygdeskolorna.

-Barnen ska ha nära till sin skola. F-6 i varje kommundel.

-Göra läraryrket i kommunen attraktivt genom att påbörja justeringen av de anställda pedagogernas löner till en nivå som motsvarar deras utbildning.

-Samtliga barn i låg- och mellanstadiet ska ges undervisning i kost/hälsa och schemalagd motion varje dag enligt Bunkeflomodellen.

-Anställ fler IT-pedagoger i syfte att teknikanvändningen inte ska bli en belastning för lärarna och eleverna.

-Sverigedemokraterna ska aktivt verka för fler heltidsanställda inom förskoleverksamheten.

-Skapa en plattform för samarbete mellan Akademi Båstad gymnasium och närliggande universitet och högskolor i syfte att skapa mer kontinuitet och samverkan mellan gymnasieskolan och eftergymnasial utbildning.

 

Äldreomsorg och vård

Äldre i Båstad ska åldras med vetskapen om att deras sociala rättigheter kommer garanteras av kommunen. I våra äldreboenden så ska alla tala svenska. Det är viktigt att personalen kan kommunicera med brukarna. När man blir äldre så brukar det ofta betyda att man rör sig mindre. Fysisk träning ökar i betydelse för hälsan ju äldre man blir. Därför vill vi uppmuntra äldre att träna mer genom att kommunen finansierar ett gratis gymkort för alla pensionärer på valfritt gym i Båstad.

Sverigedemokraterna Båstads förslag:

Öka antalet vårdplatser för att garantera äldres rätt till vårdplats.

-Vård- och omsorgspersonal med bristande svenskkunskaper ska vidareutbildas och kravet på svenskkunskaper vid nyanställning inom kommunen ska skärpas.

-Pensionärer ska erbjudas möjlighet att träna på gym kostnadsfritt.

-I samarbete med Båstads frivilligorganisationer och föreningar inrätta en rekreationsverksamhet för socialt isolerade äldre.

-En äldreboendekatalog, där samtliga kommunens äldreboenden presenteras, ska kunna tas fram för utdelning till alla pensionärer i Båstad.

-För personal inom äldreomsorgen ska kommunen begära utdrag ur belastningsregistret i likhet med rådande praxis inom skola och barnomsorg.

-Inrätta fler mötesplatser för äldre.

 

 

Ordning och trygghet

Båstads kommun bör ha en bättre dialog med polisen och lyfta upp Båstads behov av polisiära resurser. Kommunen bör satsa mer resurser på att motverka droger, missbruk och ungdomsbrottslighet. Initiativ från medborgarna för att skapa mer trygghet, som nattvandringsgrupper ska stödjas av kommunen.

Sverigedemokraterna Båstads förslag:

-Båstads kommun ska ställa krav på att staten tar sitt ansvar för att polisen är tillräckligt bemannad och arbetar på ett sätt som är anpassat efter lokala behov.

-Båstads kommun ska genom olika projekt, i första hand riktade till föräldrar, barn och ungdomar, satsa på arbetet mot droger, missbruk och ungdomsbrottslighet.

-Brottsutsatta områden ska bevakas genom extrainsatser i form av kameraövervakning eller ordningsvakter.

-Båstads kommun ska göra en övergripande utvärdering av belysningen av gator, parker och promenadstråk.

-Båstads kommun ska uppmuntra till bildandet och aktivt stödja olika former av nattvandringsgrupper.

-Båstads kommun ska tillsammans med berörda myndigheter säkerställa att de lokala ordningsföreskrifter som förbjuder EU-migranter från att tigga och campa i Båstad följs.

-En uppsökande verksamhet ska inrättas av kommunen, med äldre brottsoffer som målgrupp.