Sverigedemokraterna i Båstad | Sverigedemokraterna i Båstad | Sida 5

Sverigedemokraterna Båstad

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Båstad

Varmt välkomna till vår förening.

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Carolin Gräbner

Parlamentarisk gruppledare

SMS/Tel: 0737-562834

Mail: carolin.grabner@sd.se

 

 • Utreda vad det skulle kosta Båstad kommun att behålla spåret mellan Båstad och Förslöv för att trafikera sträckan med en spårvagn i egen regi

  Av den 3 november, 2015
  0

  Motion till fullmäktige i Båstad kommun

  Bakgrund: Då kostnaden för att nyanlägga ett Järnvägsspår motsvarande sträckan mellan Båstad och Förslöv via Grevie i-dagsläget skulle kosta fler hundra Miljoner kronor, känns det fel att riva upp rälsen utan att verkligen ha utrett alla alternativ till nyttjande av den aktuella järnvägssträckan.

  Fördelar med en spårvagnsförbindelse mellan kommunens orter är följande:

  #   Miljövänligt då sträckan är elektrifierad och minskar beroendet av bussar.

  #   Binder samman orterna längs sträckan vilket gynnar framförallt Grevie.

  #   Förbättrar kollektivtrafiken mellan orterna.

  #   Spårvagnar är tysta och anpassade för att gå i stadsmiljö och behöver minimala plattformar, vilket innebär låga investerings kostnader.

  #   Spårvagnar är lätta i förhållande till tåg vikt (ca 20-60 ton) och har därför inte samma krav på räls och banvall som till exempel ett godståg med total vikt på över 1000 ton.

  #   Finns begagnade spårvagnar att köpa och spårvagnar har lång livslängd.

  #   Spårvagnar har bra backtagningsförmåga i förhållande till tåg.

  #   Med införandet av spårvagn på sträckan kan man införa fler hållplatser som till exempel vid företagsbyn och bostadsområden, då plattformen inte behöver vara mycket mer omfattande än en busshållplats då spårvagnar är konstruerade för att ta upp passagerare från gatuplan.

  #    Detta skulle även gynna turismen då man kunde marknadsföra den vackra sträckningen genom Sinarpsdalen i turist sammanhang.

  #    Grevie som nu riskerar att hamna i skymundan skulle på detta sätt få en fortsatt strategisk plats i kommunen och stimulerar förhoppningsvis inflyttningen inte bara till Grevie utan även övriga Bjäre.

  #    Båstad skulle hamna på kartan över kommuner med spårvagnar i landet och på så sätt göra något unikt.

  #    Vi skulle visa att vi är en kommun som tänker framåt och vågar satsa på framtiden och värna om miljön samt tänka klimat smart.

  #    Spårvagn skulle innebära ett par arbetstillfällen till i kommunen.

  #    Spårvagn borde vara av intresse för ortens företag då det underlättar för deras personal att ta sig till och från jobbet.

  #    Att tänka på i sammanhanget är att det även kostar pengar att göra om spåret till en gång och cykel bana och frågan är hur frekvent nyttjandet kommer att bli.

  #     Då sträckan är så kort så räcker det med en spårvagns set för att upprätthålla en tidtabell med två avgångar i timmen i respektive riktning och detta innebär också att man inte behöver bekosta något avancerat signalsystem då det bara är en spårvagn på spåret.

  #     Spårvagnen är tänkt att köra som en buss, stannar vid hållplatsen endast on någon önskar stiga på eller av.

  Nackdelar:

  #     Kräver en investering från kommunen sida, kanske det går att få medfinansiering från EU eller någon annan intressent.

  #     Underhållskostnader för banvall och räls, mm.

  #     Investering i Biljett automater (Kan använda samma typ som P-automaterna) eller alternativt månadskort.

  #     Järnvägsövergångarna blir kvar, dock inte samma krav på signaler som vid tågtrafik.

  Med ovanstående i beaktande vill vi att man utreder den ekonomiska kostnaden för att behålla rälsen i syfte att trafikera sträckan Båstad-Grevie-Förslöv med spårvagn, då vi anser att det är en enorm kapitalförstöring att låta riva upp rälsen i syfte att anlägga en gång och cykelväg på banvallen.

  Vi tänker oss att sträckningen skall vara från Förslöv centralort och i Båstad är syftet att spårvagnen stannar vid ”Gamla” Båstad station om man sedan väljer att dra sträckningen vidare bort mot tunnelmynningen för att komma närmare den nya stationen i Båstad är detta bara  positivt, då syftet är att tillgänglighet för så många som möjligt.

  Tanken är inte att koppla ihop spårvagnsspåren med övrig spårtrafik genom tunneln eller de nya Stationerna i Båstad eller Förslöv, då detta inte anses som möjligt. Vi tror att en spårvagnslinje mellan Förslöv och Båstad genom Grevie kommer att få stor inverkan på hur alla orterna kommer att utvecklas positivt tillsammans i framtiden och anser därför att detta bör utredas.

  Det kan låta avancerat med spårvagn, men det är i praktiken inte konstigare än att man har en Elektrifierad buss som går på räls och det finns säkert möjlighet att införskaffa en spårvagn på begagnat marknaden för att pressa investeringskostnaden.

  SD i Båstad kommun

 • Stöd till Sjöfartsmuseet i Torekov på grund av upprepad skadegörelse

  Av den 3 november, 2015
  0

  Motion till fullmäktige i Båstad kommun

  Bakgrund: Då sjöfartsmuseet i Torekov har råkat ut för omfattande skadegörelse för andra året i rad vill vi SD i Båstad att Båstad kommun bistår föreningen med ett bidrag på 40 000 kronor, för att täcka kostnaden för restaureringen av de skadade galjonsfigurerna.

  Anledningen till att vi vill att kommunen skall bidra med pengar till restaureringen av föreningens skadade egendom är att Sjöfartsmuseet i Torekov är en ideell förening som med små medel bidrar till att göra vår kommun attraktiv för så väl besökare som permanent boende i kommunen och samtidigt värna om vår marina historia som kustkommun. Detta var andra året i rad som de två Galjonsfigurerna blev sönderslagna och var precis nyrestaurerade inför årets sommarsäsong när vandaliseringen ägde rum och att restaurera Galjonsfigurerna igen uppskattas till att kosta ca 40 000 kr.

  Sverigedemokraterna i Båstad kommun

 • Dahlmanska tomten

  Av den 3 november, 2015
  0

  Motion till fullmäktige i Båstad kommun

  Bakgrund:

  Centrala Båstad är hårt exploaterat idag och därför tycker vi att det är viktigt att det även anläggs grönområden i kommunen.

  Därför tycker vi i Sverigedemokraterna att Dahlmanska tomten bör omvandlas till en vacker park till glädje för alla, med en fontän i mitten med springvatten (typ Malens park).

  Runt fontänen skall bänkar vara utplacerade så att besökarna kan slå sig ner och koppla av och njuta, vi tror även att detta kan vara till glädje för besökare till kyrkan och kyrkogården som kanske vill sitta och koppla av i en vacker och lugn miljö så väl som för semester stressade turister.

  Det skall även vara vackra rabatter och gräsbevuxen yta där människor skall ha möjlighet att packa upp sin picknick korg och parkens ytterkanter får gärna kantas av buskage/häck i syfte att dämpa ljud från omgivningen för att skapa en lugn miljö.

  Mellan rabatter och runt fontänen skall det vara stensatt så att man även lätt kan ta sig fram med till exempel rullstol.

  Vi ser gärna också att parken skall förgyllas av Birgit Nilssons staty och tycker därför att även statyn skall ha en stark prägling på parken, som även gärna får kallas upp efter henne.

  Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunen utreder förutsättningarna för att inrätta en park på Dahlmanska tomten.

  Sverigedemokraterna i Båstad

 • Kostnadsutredning för att avskaffa avgiften för trygghetslarm

  Av den 3 november, 2015
  0

  Motion till fullmäktige i Båstad kommun

  Vi Sverigedemokrater tycker det är självklart att de som byggt upp landet och dess välfärd förtjänar respekt och erkännande från samhället för deras insatser genom livet. Det har knappast undgått någon att många äldre och sjuka i Sverige idag har en väldigt låg inkomst och det finns en stor risk att äldre och sjuka med dålig ekonomi avstår trygghetslarm av ekonomiska skäl. De äldre och sjukas trygghet skall inte bero på innehållet i börsen.

  Ett trygghetslarm i Båstads kommun kostar 315 kr. per månad och kommunen har i augusti månad i år 482 personer som har trygghetslarm. Av dessa 482 personer är det 213 personer som inte har någon annan hemvård och 70 personer som har hemvård 4 timmar eller mindre. Dessa vård och omsorgstagare kan påverkas av en avgiftsminskning då de inte har hemvård som når upp till maxtaxan som är 1780 kr. per månad.

  För många välavlönade beslutsfattare kan en avgift på 315 kr. per månad tyckas vara en ringa summa men för en fattig pensionär kan avgiften likaledes vara betungande. Det kan anföras att de brukare av trygghetslarm som har dålig ekonomi har möjlighet att ansöka om hjälp hos socialförvaltningen för att klara utgiften. Vi Sverigedemokrater anser dock att detta inte är fullt tillräckligt eftersom många äldre upplever det som förnedrande att ansöka om socialbidrag med följden att de hellre avstår från det trygghetslarm de egentligen skulle ha behov av för att känna sig trygga.

  Utifrån detta anser vi det därför som en självklarhet att Båstads kommun skall erbjuda avgiftsfria trygghetslarm till samtliga personer som är beviljade trygghetslarm i Båstads kommun.

  Sverigedemokraterna i Båstad yrkar:

  Att en kostnadsutredning görs för att avskaffa avgiften för trygghetslarm till personer som är beviljade trygghetslarm i Båstads kommun.

  Sverigedemokraterna i Båstad

 • Svar till Mats Lundberg (Fp) 2015-10-05, under Min mening

  Av den 3 november, 2015
  0

  Svar till Mats Lundberg(Fp) 151005 under Min mening:

  Mats Lundberg skriver att missnöjespolitiker som Sverigedemokraterna och Bjärepartiet demonstrerat dystra utsikter och att brunsvarta moln parkerat sig över kommunen.

  Nej vi Sverigedemokrater är inga missnöjespolitiker. Vi försöker istället att hålla de löften vi lovat våra väljare samt att leverera sanningen i form av sakpolitik till kommunens invånare.

  Att använda floskler i sin bitterhet över att Fp stått stilla med sina tre mandat och t.o.m. minskade i röster i omvalet 2015 då Sverigedemokraterna ökade och gjorde sitt bästa val sedan inträdet i KF 2006 samt att i omvalet 2015 erhöll 5 mandat.

  Det hade varit mer ärligt om Mats Lundberg ställt sig frågorna Vad har vi gjort för fel?, vilka frågor har vi inte vågat ta upp? eller har vi inte varit riktigt realistiska utifrån verkligheten?

  När en politiker inte bemöter en motståndare med sakargument och sakpolitik utan hemfaller till floskler och påhopp sägs det i folkmun att han gör sin sista strid. Den som ännu inte lärt sig att vi Sverigedemokrater ökar efter varje påhopp kan djupt begrunda Mats Lundbergs ordval.

  Vi Sverigedemokrater har en positiv tro på framtiden för kommunen men vi lever även i verkligheten.

  Sverigedemokraterna i Båstads Kommunfullmäktigegrupp

This is a text block. Click the edit button to change this text.