Motion – Åldersbestämning av ensamkommande ungdomar | Sverigedemokraterna i Båstad

Motion – Åldersbestämning av ensamkommande ungdomar

Motion till fullmäktige i Båstad kommun

Antalet ensamkommande ungdomar har i Sverige ökat markant den senaste tiden. Det har i andra kommuner vid ett flertal tillfällen uppdagats att den ensamkommandes ålder inte stämmer överens med dess faktiska ålder.

I övriga Skandinavien och i många EU-länder görs mycket mer jämfört med Sverige för att åldersbestämma de ensamkommande, som väldigt ofta saknar alla former av dokumentation som styrker deras ålder.

Migrationsverkets officiella ståndpunkt, när det gäller de ensamkommandes ålder är att utan några åtgärder acceptera den ålder som uppgetts. Samma sak gäller om det finns skriftlig bevisning som motsäger sökandens muntliga uppgifter om åldern, till exempel en utfärdad visering.

Migrationsverkets enda skyldighet är att informera den ensamkommande och dess biträde att han/hon kan erbjudas en medicinsk åldersbedömning för att styrka sin ålder. Detta innebär alltså att migrationsverkets enda skyldighet är att informera den asylsökande om denna möjlighet. Att den asylsökande och dess biträde gör en beställning hos sjukvården samt att när utlåtandet/ intyget lämnas in till migrationsverket så betalar verket räkningen.

Migrationsverkets registrering av ålder binder inte heller andra myndigheter. Det står alltså andra aktörer, till exempel kommuner och landsting fritt att inom ramen för sin verksamhet, oavsett migrationsverkets bedömning själva ta ställning till asylsökandes uppgivna ålder. Detta innebär alltså i de fall där man misstänker att den ensamkommande är äldre än den uppgivna åldern kan kommunen själva agera för att förebygga att ta emot ensamkommande med för hög ålder.

Då det framkommit i flera kommuner att ensamkommande uppger och klassificeras med för låg ålder vill vi Sverigedemokrater förebygga att så inte sker i Båstads kommun och yrkar därför:

att kommunstyrelsen får uppdraget att be förvaltningen utreda och ta fram förslag i fall där tveksamhet råder om den ensamkommandes ålder, att genomföra en åldersutredning med dagens teknik.

För Sverigedemokraterna i Båstad

Ann-Christin Ingeman