Minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige | Sverigedemokraterna i Båstad

Minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige

Motion om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige

Båstads kommunfullmäktige har idag 41 ledamöter. Vi Sverigedemokrater anser att det är ett onödigt stort kommunfullmäktige, och att antalet ledamöter kan och bör minskas.

Kommunallagen har i 5 kap. 1 §, följande att säga om fullmäktiges storlek:

Fullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige skall ha. Antalet skall bestämmas till ett udda tal och minst 31 stycken i kommuner med över 8 000 till och med 16 000 röstberättigade invånare.

Antalet röstberättigade i Båstads kommun är 11 874 personer, baserat på uppgifter från folkbokföringen inför omvalet 2015. Det är alltså med nuvarande antal röstberättigade invånare fullt möjligt att minska antalet ledamöter i fullmäktige till 31.

Vårt främsta syfte med detta förslag, är att vitalisera demokratin och den politiska debatten i Båstad. Sverige har representativ demokrati, vilket innebär att folket utser personer att fatta beslut i kommunfullmäktige. I vårt kommunfullmäktige är det så att ytterst få av fullmäktiges ledamöter normalt är direkt delaktiga i den politiska debatten. Om konkurrensen av platserna i kommunfullmäktige skärps, ökar även kraven på de ledamöter som väljs in efter nästa val om att leva upp till sina väljares förväntningar vilket bör förbättra kvaliteten på debatterna. Varje parti har dessutom ett ansvar att lyssna till sina medlemmar och sympatisörer samt framföra dess åsikter.

Vi föreslår att från nästa mandatperiods ingång 2018, minskas antalet ledamöter i fullmäktige från 41 till 31. En annan fördel, förutom vitaliserad demokrati, är att det även går att spara en del pengar genom denna reform. Det skulle innebära en besparing på 160 000 per mandatperiod, plus ett ytterligare belopp för de mötesarvoden som sparas in. Dessa inbesparade medel kan användas till andra utgifter i kommunen.

Med anledning av det ovan anförda yrkar vi Sverigedemokrater:

att Båstads kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter i kommunfullmäktige från och med nästa kommunfullmäktigeval ska vara 31.

 

För Sverigedemokraterna i Båstad

Ann-Christin Ingeman